Do??czamy do walki z COVID-19

         NVIDIA wspiera naukowców oferuj?c bezp?atny dost?p do oprogramowania NVIDIA Parabricks.

         4438x全国最大的网址
         GTC Silicon Valley.

         GTC 2020 - przenosimy konferencj? do sieci

         ZA DNIA PRACOWNIK.
         W NOCY WOJOWNIK.

         SMUK?E I POT??NE
         LAPTOPY GEFORCE.

         The Power to Play

         RTX STUDIO

         TERAZ DODATKOWO
         3 MIESI?CE US?UGI ADOBE
         CREATIVE CLOUD

         (O WARTO?CI 1174,74.Z?)

         Adobe Creative Cloud

         Sklep

         RTX. It’s On.

         Zestaw programistyczny Jetson Nano. Naucz si? tworzy? niesamowite aplikacje SI za jedyne 499,00 z?.

         Najszybsza karta graficzna do komputerów PC, jaka kiedykolwiek powsta?a.

         Odtwarzacz do strumieniowania multimediów w jako?ci 4K HDR. Kup Teraz.

         GAMING

         Ray tracing udoskonala najlepiej sprzedaj?c? si? gr? wszech czasów

         Ponad 144 FPS w grach.

         Niewiarygodnie szybkie, ciche i wydajne. Ray tracing w czasie rzeczywistym oraz SI.

         Zapewnia niesamowite wra?enia bez opó?nień, zacinania i rozchodzenia si? obrazu.

         SI - Wiadomo?ci

         Dzi?ki ostatnim prze?omowym osi?gni?ciom z zakresu szkolenia, wnioskowania i rozmiaru modelu NLP ?wiat jest o krok bli?ej do stworzenia konwersacyjnej SI.

         NVIDIA i Red Hat og?osi?y partnerstwo maj?ce na celu wprowadzenie szerokich mo?liwo?ci 5G dla bran?y telekomunikacyjnej.

         Rozwi?zania GPU Operator i Helm charts w us?udze NGC pomagaj? przedsi?biorstwom we wdro?eniach na urz?dzeniach brzegowych, w centrach danych, chmurze i platformach hybrydowych.

         Twórz i wdra?aj aplikacje 5G, akcelerowane uk?adami GPU.

         SI W Centrum Dany

         Z 8 godzin do 80 sekund – platforma SI NVIDIA  osi?ga niezwyk?? wydajno?? w najnowszej edycji MLPerf.

         System NVIDIA DGX-2?, wykorzystuj?c j?zyk Python, przeprowadzi? 20 milionów symulacji transakcji w ci?gu godziny ustanawiaj?c nowy rekord wydajno?ci w zakresie analizy historycznej.

         Po??czenie dwóch ?wiatowych liderów bran?y HPC.

         NGC rozszerza si?, aby akcelerowana na GPU sztuczna inteligencja by?a jeszcze bardziej dost?pna.