PLATFORMA NVIDIA CLARA

         Uniwersalna platforma obliczeniowa do zastosowań w s?u?bie zdrowia

         4438x全国最大的网址

         NOWA DROGA ROZWOJU INSTRUMENTóW MEDYCZNYCH

         NVIDIA Clara? to otwarta, skalowalna i uniwersalna platforma obliczeniowa, która umo?liwia twórcom oprogramowania projektowanie i wdra?anie aplikacji do obrazowania medycznego w hybrydowych systemach wbudowanych oraz lokalnych i dost?pnych w chmurze ?rodowiskach obliczeniowych. To platforma obliczeniowa, która otwiera drog? dla nowych inteligentnych instrumentów i rozwi?zań do automatyzacji pracy w s?u?bie zdrowia.

         Platforma Clara wprowadza do dziedziny obrazowania medycznego post?p technologiczny, który dokona? si? ju? w innych bran?ach, takich jak gaming, auta samojezdne oraz przetwarzanie danych w chmurze do zastosowań konsumenckich.

         Wykorzystaj wiedz? firmy NVIDIA

         Twórz swoje aplikacje z wykorzystaniem gotowych kontenerów i akcelerowanych bibliotek firmy NVIDIA, skupiaj?cych si? na akcelerowanych obliczeniach, wizualizacji i sztucznej inteligencji.

         Infrastruktura zoptymalizowana pod k?tem s?u?by zdrowia

         Ilo?? i zakres obliczeń zwi?zanych ze s?u?b? zdrowia wymaga nowego podej?cia do infrastruktury obliczeniowej. Uk?ady GPU i rodzina rozwi?zań obliczeniowych NVIDIA zapewniaj? wydajno??, która pozwala odmieni? kluczowe etapy przetwarzania danych w procesie obrazowania medycznego.

         Wdra?aj swoje rozwi?zania w dowolny sposób

         Wykorzystuj?c kontenery NVIDIA Docker i Kubernetes na uk?adach GPU, b?dziesz móg? wdro?y? swoj? aplikacj? w ró?nych ?rodowiskach obliczeniowych, takich jak systemy wbudowane, lokalne i dost?pne w chmurze.

         NVIDIA CLARA SDK

         Pakiet Clara SDK oferuje twórcom aplikacji zwi?zanych z obrazowaniem medycznym wiedz? i rozwi?zania technologiczne firmy NVIDIA, a tak?e akcelerowane na GPU biblioteki do zastosowań zwi?zanych z obliczeniami, wizualizacj? oraz SI. Stos oprogramowania mo?e by? wykorzystywany na ka?dym poziomie do tworzenia ?wiatowej klasy aplikacji — od rekonstrukcji oraz przetwarzania i renderowania obrazów, po procesy obliczeniowe zwi?zane obrazowaniem metod? TK, RM i utrasonografii.

         NVIDIA CLARA AGX

         NVIDIA Clara AGX?
         NVIDIA Clara AGX?

         NVIDIA Clara AGX? to pierwszy na ?wiecie komputer oparty na SI do zastosowań zwi?zanych z inteligentnymi instrumentami medycznymi. Ta rewolucyjna architektura obliczeniowa oparta na wykorzystuj?cym SI module obliczeniowym NVIDIA Xavier? oraz uk?adach GPU z architektur? NVIDIA Turing? umo?liwia najszybsze na ?wiecie wnioskowanie SI z wykorzystaniem rdzeni NVIDIA Tensor, akceleracj? dzi?ki architekturze NVIDIA CUDA? — najpowszechniej stosowanej platformie obliczeniowej — oraz zapewnia dost?p do najnowocze?niejszych rozwi?zań graficznych platformy NVIDIA RTX?. Elastyczna konstrukcja zapewnia skalowalno?? w pe?nym zakresie — od podstawowych urz?dzeń, po najbardziej wymagaj?cy sprz?t do obróbki 3D.

         NVIDIA Clara AGX? to pierwszy na ?wiecie komputer oparty na SI do zastosowań zwi?zanych z inteligentnymi instrumentami medycznymi. Ta rewolucyjna architektura obliczeniowa oparta na wykorzystuj?cym SI module obliczeniowym NVIDIA Xavier? oraz uk?adach GPU z architektur? NVIDIA Turing? umo?liwia najszybsze na ?wiecie wnioskowanie SI z wykorzystaniem rdzeni NVIDIA Tensor, akceleracj? dzi?ki architekturze NVIDIA CUDA? — najpowszechniej stosowanej platformie obliczeniowej — oraz zapewnia dost?p do najnowocze?niejszych rozwi?zań graficznych platformy NVIDIA RTX?. Elastyczna konstrukcja zapewnia skalowalno?? w pe?nym zakresie — od podstawowych urz?dzeń, po najbardziej wymagaj?cy sprz?t do obróbki 3D.

         NVIDIA Clara AGX?
         NVIDIA Clara AGX?

         NVIDIA CLARA — TWóRCY OPROGRAMOWANIA

         Pocz?wszy od automatyzacji potoków pracy, po przyspieszanie procesów przetwarzania danych i wzrost jako?ci obrazu — twórcy oprogramowania zwi?zanego z obrazowaniem medycznym odkrywaj? coraz to nowe sposoby wykorzystania SI, aby pomaga? lekarzom w wykrywaniu i diagnozowaniu chorób. Dzi?ki platformie Clara mog? oni wykorzystywa? SI, aby zmienia? sposób przetwarzania danych w bran?y medycznej.

         PARTNERZY NVIDIA W ZAKRESIE TWORZENIA OPROGRAMOWANIA

         GE Healthcare
         KHEIRON Medical Technologies
         ImFusion
         Cephasonics Ultrasound Solutions
         Nuance
         imagia
         Subtle Medical
         Visage Imaging
         ARTERYS
         aidence
         Uniwersytet stanu Ohio
         inferVISION
         12Sigma

         Z?ó? WNIOSEK O UDZIA? W PROGRAMIE WCZESNEGO DOST?PU

         Dost?p do pakietu Clara SDK jest obecnie realizowany w ramach programu wczesnego dost?pu dla wybranych twórców oprogramowania.